Miljö- och kvalitetspolicy
 

·        Vi skall i alla led bedriva vår verksamhet med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan samt långsiktigt verka och bidra till att förståelse för miljöproblem skapas såväl hos våra kunder som hos våra medarbetare inom företaget.

 ·        Medarbetarna inom Björklunds Fasad & Måleri AB skall vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och aktivt delta i företagets strävan att hålla en hög miljöprofil.

 ·        Björklunds Fasad & Måleri AB ska verka för att medarbetarna åtnjuter en så god arbetsmiljö som möjligt och vara ett föredöme för branschen i övrigt.

 ·        Björklunds Fasad & Måleri AB arbetar för att transporter minimeras och utförs på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

 
·        Inom Björklunds Fasad & Måleri AB ser vi kvalitet som ett helhetsgrepp innefattande såväl de tjänster som vi erbjuder våra kunder samt på vilket sätt vi utför dem.

 ·        Kvalitet innebär för oss att våra kunder ska känna sig nöjda och att de erbjuds och får efterfrågad kvalitet.

 
Avfallshantering

Allt avfall minimeras och sorteras såsom:
·        Täckmaterial
·        Tomburkar
·        Färgrester
·        Lösningsmedel
Avfallet lämnas därefter till miljöstation.